Catalán

Llibre blanc d'accessibilitat per al desenvolupament de videojocs

El Llibre blanc d'accessibilitat per a desenvolupadors de videojocs recull una sèrie de mesures d'accessibilitat distribuïdes en cinc categories, en funció del seu grau de dificultat d'implementació: 28 mesures catalogades amb una estrella; 18 mesures de dues estrelles; 7 mesures de tres estrelles; cinc mesures de quatre estrelles i, finalment, tres mesures de cinc estrelles. Un total de 61 mesures que van des de l'ús de tipografia alternativa de lectura fàcil, la informació amb codis de color, el lector de pantalla, els sistemes de punteria assistida, entre altres.

Guía de recursos per a persones amb discapacitat

La guía, con el título 'Sumamos Capacidades', recoge información detallada sobre los trámites y las gestiones básicas más habituales que tienen que hacer las personas con discapacidad y sus familias, las ayudas y prestaciones económicas existentes, los servicios de atención sanitaria y social o los recursos educativos, laborales y residenciales, de movilidad y accesibilidad, de cultura y ocio que tienen a su alcance a Sant Boi y el entorno.

Vulneracions de Drets i Discapacitat física i/o orgànica

Aquest informe, una iniciativa que neix amb voluntat de permanència i de poder-se repetir anualment, té per objectiu donar visibilitat a les vulneracions de drets que des de la nostra entitat hem detectat que han patit les persones amb discapacitat física i/o orgànica al llarg de 2020 amb la finalitat de denunciar i promoure la presa de consciència sobre la situació de desigualtat en què vivim, malgrat tenir reconeguts els mateixos drets que la resta de la ciutadania.

Enlaces de interés

Logotipo Grupo Social ONCE